Four Families Through Georgia:Information about M. Kirby Smith