Four Families Through Georgia:Information about Oma Smith