Four Families Through Georgia:Information about Alma Blackwell