Four Families Through Georgia:Information about O. G. McGee