Four Families Through Georgia:Information about Reba Jo Blackwell