Four Families Through Georgia:Information about Bobbie Lee Richardson