Four Families Through Georgia:Information about John L. Richardson