Four Families Through Georgia:Information about Matt W. Christopher