Four Families Through Georgia:Information about Jefferson Davis Blackwell