Four Families Through Georgia:Information about Lura Gable