Four Families Through Georgia:Information about Jemina Elizabeth Hooks