Four Families Through Georgia:Information about Monk Moon