Four Families Through Georgia:Information about Ann Mitchell