Four Families Through Georgia:Information about Wilma Miller