Four Families Through Georgia:Information about Ida Lee