Four Families Through Georgia:Information about Georgia Belle Faulkner