Four Families Through Georgia:Information about Jackson Thomas Lewis