Four Families Through Georgia:Information about Dolas Arthur Sparks