Four Families Through Georgia:Information about John Harold White, Jr.