Four Families Through Georgia:Information about Paul David White