Four Families Through Georgia:Information about William Douglas Lowry