Four Families Through Georgia:Information about Sherry Slaton