Four Families Through Georgia:Information about Whitney White