Four Families Through Georgia:Information about Diane Ruth Kilbourne