Four Families Through Georgia:Information about Martha (--?--)