Four Families Through Georgia:Information about Drusilla Blackwell