Four Families Through Georgia:Information about Jason Yates