Four Families Through Georgia:Information about Anna Corderoy