Four Families Through Georgia:Information about Bridget Goddard