Four Families Through Georgia:Information about Thomas Fitz-Bernard