Four Families Through Georgia:Information about (--?--)