Four Families Through Georgia:Information about Katherine Royall