Four Families Through Georgia:Information about Elias Brock