Four Families Through Georgia:Information about Pamela (--?--)