Four Families Through Georgia:Information about Andrew Elliott