Four Families Through Georgia:Information about Emma Jane Elliott