Four Families Through Georgia:Information about Dora Attaway