Four Families Through Georgia:Information about Nathaniel Elliott