Four Families Through Georgia:Information about Lewis Thomas