Four Families Through Georgia:Information about Eliza Ash