Four Families Through Georgia:Information about James Glenn Blackwell