Four Families Through Georgia:Information about Bobby (--?--)