Four Families Through Georgia:Information about ? White