Four Families Through Georgia:Information about Michael Glenn Adcock