Four Families Through Georgia:Information about Thomas Greenberry Adcock