Four Families Through Georgia:Information about Elma Adcock