Four Families Through Georgia:Information about O. F. Mashburn