Four Families Through Georgia:Information about Dee Eston Adcock