Four Families Through Georgia:Information about Lura Lavada Clark