Four Families Through Georgia:Information about John W. Adcock